Black Week! Aż do -30% na suplementy i diety. Użyj kodu: BLACK2022 Sprawdź

Regulamin serwisu oraz sklepu internetowego

Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu internetowego Hashimotoplan.com, a także warunki i zasady dokonywania zakupów produktów fizycznych oraz produktów cyfrowych ofertowanych przez Health Works Sp. z o.o. i dostępnych w Sklepie działającym w ramach Serwisu internetowego.

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, co potwierdza, korzystając z funkcjonalności Serwisu internetowego.
 2. Każdy Kupujący w Sklepie internetowym jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, co Kupujący potwierdza, dokonując zakupu w Sklepie internetowym.

§ 2
Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Serwis internetowy – Strona internetowa Sprzedawcy działająca pod adresem https://hashimotoplan.com
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://hashimotoplan.com/nutrivimix-ht1/
 3. Sprzedawca – będący właścicielem Serwisu internetowego to: Health Works Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmackiej 19 lok.124, NIP: 9512459551, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000728400, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 złotych, e-mail: kontakt@hashimotoplan.com, telefon: 515191617, będąca jednocześnie właścicielem Sklepu internetowego.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, jeżeli posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie czynności prawnych lub osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną, która korzysta z funkcjonalności Serwisu internetowego.
 5. Kupujący – Użytkownik, który korzysta z usług i funkcjonalności Sklepu, a w szczególności dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 6. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca – Użytkownik lub Kupujący wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.
 9. Produkt – dostępny w Sklepie produkt lub usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
 10. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego – żywność specjalnie przetworzona lub żywność o specjalnym składzie przeznaczonado dietetycznego odżywiania pacjentów, stosowana pod nadzorem lekarza; przeznaczona do wyłącznego lub częściowego żywienia pacjentów z ograniczoną, upośledzoną lub zaburzoną zdolnością przyjmowania, trawienia, wchłaniania, metabolizowania lub wydalania zwykłej żywności lub niektórych składników odżywczych zawartych w tej żywności lub jej metabolitach, lub pacjentów z innymi uzasadnionymi medycznie wymaganiami żywieniowymi, w przypadku których dietetyczne odżywianie nie może zostać osiągnięte jedynie przez zmianę normalnej diety.
 11. Suplement diety – środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego. Suplement diety jest produktem żywnościowym, a nie jest lekiem.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Operator płatności – System płatności pl PayPro S.A., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000347935, numer NIP 779-236-98-87.
 14. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron w tym samym miejscu i czasie, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 15. Konto – konto Kupującego w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 16. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności
 17. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu i Sklepu.

§ 3
Informacje o Serwisie internetowym

 1. Serwis internetowy ma na celu promocję wiedzy na temat choroby Hashimoto oraz zdrowego trybu życia.
 2. Treści zawarte w Serwisie internetowym nie stanowią porady o charakterze medycznym, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, rekomendacji lub konsultacji oraz nie zastępują wizyty lekarskiej. Informacje zawarte w Serwisie internetowym nie zastępują badań lub porady lekarskiej przeprowadzonych przez odpowiedni wykwalifikowany personel, jak również nie stanowią jakiejkolwiek formy diagnozy lub zaleceń dotyczących leczenia, a mają jedynie charakter informacyjny. Informacje na temat określonych produktów, badań czy innych rozwiązań nie stanowią zalecenia do ich zastosowania, zaś przywołanie opinii lekarza lub specjalisty nie stanowi zalecenia do postępowania zgodnie z opinią.
 3. Wszelkie utwory rozpowszechnione w Serwisie internetowym stanowią przedmiot praw autorskich Właściciela serwisu, podmiotów współpracujących z Właścicielem serwisu bądź osób trzecich i podlegają ochronie przewidzianej przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Korzystanie z materiałów rozpowszechnionych w Serwisie internetowym jest możliwe wyłącznie w celach niekomercyjnych, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (dozwolony użytek) i przy odpowiednim oznaczeniu materiału (wskazanie autora oraz źródła tj. Hashimotoplan.com).

§ 4
Kontakt ze Sklepem

 1. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@hashimotoplan.com
  2. pisemnie na adres: Health Works Sp. z o.o., ul. Sarmacka 19 lok. 124, 02-972 Warszawa
  3. a także telefonicznie pod numerem: 515191617 w godz. 9.00 – 17.00 w dni robocze.
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy mBank 44 1140 2004 0000 3502 7759 5769.

§ 5
Zagadnienia techniczne

 1. Do korzystania ze Serwisu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  2. oraz aktywne konto poczty elektronicznej (tylko w przypadku składania zamówień).
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu internetowego i Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu internetowego i Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Sklepu. W przypadku planowanej przerwy Kupujący zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Sklepu.

§ 6
Zasady przeglądania asortymentu oraz składania Zamówienia

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 2. Składanie zamówień przez Kupującego na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest:
  1. po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 pkt 5 Regulaminu albo
  2. przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 4. W celu złożenia Zamówienia, jeśli wybrano opcję złożenia zamówienia bez rejestracji, należy:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”,
  2. wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu, jeśli dotyczy danego Produktu),
  3. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”,
  5. potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 5. W celu złożenia Zamówienia, jeśli wybrano opcję złożenia zamówienia z rejestracją (założeniem Konta), należy:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”,
  2. przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu, jeśli dotyczy danego Produktu) oraz zaznaczyć pole „Stworzyć konto?”,
  3. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”,
  5. potwierdzić zamówienie, dokonując płatności, w wybrany wcześniej sposób.
 6. Przy kolejnych zamówieniach logowanie się Konta jest możliwe poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 7. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 4.

§ 7
Ceny Produktów i kwota do zapłaty

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 2. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (jeśli Produkt wymaga fizycznego dostarczenia), o której Kupujący jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy Sprzedaży.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. w przypadku produktów niematerialnych – przesyłka drogą elektroniczną
  2. w przypadku Produktów materialnych:
   1. przesyłka kurierska,
   2. paczkomaty InPost.
 2. Kupujący może wybrać z następujących metod płatności:
  1. płatność przelewem na konto Sprzedawcy oraz
  2. płatności elektroniczne.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu i w formularzu zamówienia.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. W celu zakupu Produktu Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
  1. dodać Produkt do koszyka,
  2. wypełnić Formularz zamówienia, podając wymagane dane oraz wybierając sposób płatności,
  3. zaakceptować warunki Regulaminu,
  4. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu przycisku “Kupuję i płacę”,
  1. przy płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy, Kupujący zostanie przekierowany do strony z potwierdzeniem otrzymania zamówienia.
  2. przy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora płatności w celu dokonania zapłaty ceny za wybrane Produkty
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu zostanie przesłane Kupującemu również na adres e-mail podany w Formularzu zamówienia.
 4. Z chwilą dokonania płatności Umowę uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 5. Dostawa kupionego Produktu lub świadczenie usługi następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego Produktu umieszczonym w Sklepie.

§ 10
Reklamacje

 1. Mając na uwadze dobre obyczaje i słuszny interes Kupujących, w przypadku zastrzeżeń co do zakupionego Produktu Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Kupujący składa reklamację w formie pisemnej na wybrany adres podany w §4 Regulaminu
 3. Reklamacja powinna zawierać, konkretne zarzuty wraz z uzasadnieniem.
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to maksymalnie 14 dni od dnia jej złożenia.
 5. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.
 6. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca wykona ponownie Usługę lub dostarczy nowy Produkt, nie pobierając dodatkowej opłaty. W przypadku, jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Kupującemu poniesione za zamówienie opłaty.

§ 11
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący, będący konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni,
  1. w przypadku Produktów fizycznych – od objęcia Produktu w posiadanie przez Kupującego lub osoby trzecie przez niego wskazane z wyjątkiem przewoźnika (np. firmy kurierskiej),
  2. w pozostałych przypadkach – od dnia zawarcia umowy,
   odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 1. W celu odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §4 Regulaminu.
 2. Kupujący może skorzystać w tym celu z wzoru formularza odstąpienia od umowy – link do Wzoru formularza odstąpienia od umowy. Nie jest to jednak obowiązkowe.
 3. Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonym w §11 pkt.1.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Kupującego od Umowy.
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

[SYTUACJE, W KTÓRYCH NIE PRZYSŁUGUJE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do suplementu diety lub żywności specjalnego przeznaczenia medycznego dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi również w odniesieniu do Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 3. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
  2. do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
  4. Kupujący ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 13
Dane osobowe i pliki Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://hashimotoplan.com/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies/ 

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1. sierpnia 2019 r.

Pobierz Regulamin serwisu oraz sklepu internetowego hashimotoplan.com w wersji PDF:

Pobierz Formularz odstąpienia od umowy w wersji PDF: